Mã tỉnh Toàn Quốc

Mã tỉnh điện thoại bàn rất quan trọng. Mỗi tỉnh, thành phố đều có mã khác nhau nhằm phân biệt. Danh sách mã tỉnh Toàn Quốc điện thoại bàn Toàn Việt Nam