Mã ZIP toàn quốc

Mã ZIP toàn quốc là một trong những mã bưu chính quan trọng của mỗi tỉnh,TP. Nó được sử dụng để gửi thư tín, hàng hóa và thực hiện các giao dịch trực tuyến…